BLOC D’HABITATGE COOPERATIU CIRERERS

Arquitectes: Celobert 

Dades generals

Emplaçament: c. del Pla dels Cirerers, 2-4

Promotor: Sostre Cívic SCCL (solar: Ajuntament de Barcelona)

Programa: 32 habitatges amb espais compartits

Arquitectes: Celobert SCCL

Col·laboradors/consultors: Associació Matriu, acompanyament del grup de cooperativistes en la presa de decisions, organització i participació; Càlcul d’estructura: Jorge Blasco, Estudi M103; Enginyeria acústica: Àurea Acústica; Direcció d’execució de l’obra: Grup Nou; Fotografia: Guifré de Peray

Contractista: La Constructiva

Superfícies:  
Superfície construïda:
2.596,00 m²
Superfície del solar: 428 m²
Superfície útil espais privatius: 1.385,00 m²
Superfície útil circulacions: 480,00 m²
Superfície útil espais comuns: 134,00 m²
Superfície útil locals: 129,00 m²

PEM: 2.839.817,05 €

Projecte:
Concurs de solars per a habitatge cooperatiu (Ajuntament de Barcelona):
2016
Any de projecte: 2017
Any d’inici d’obres:
2020


"Bloc d’habitatge plurifamiliar que es desenvolupa al voltant de tres conceptes principals: un model de cohabitatge i cessió d’ús; una aportació urbanística, i un compromís mediambiental."

Descripció del projecte

Bloc d’habitatge plurifamiliar que es desenvolupa al voltant de tres conceptes principals: un model de cohabitatge i cessió d’ús (nou model de convivència i de tinença); una aportació urbanística, i un compromís mediambiental.

Respecte al model de cohabitatge, la característica més important d’aquest projecte és que està dissenyat conjuntament amb les persones que hi viuran: les persones usuàries (cooperativa) han liderat el procés de disseny, promoció i construcció del projecte. Per donar resposta a les inquietuds de vivències en ambients col·laboratius de la cooperativa, el projecte respon a unes lògiques de convivència que potencien la relació i el vincle veïnal. Com a punt de partida, es considera que l’habitatge és tot l’edifici, el qual conté espais d’ús privatiu (l’habitatge tradicional) i espais d’ús comunitari (espais que comparteixen i gestionen les 32 unitats de convivència que viuen al bloc). Aquests espais comunitaris poden ser del conjunt de la comunitat (biblioteca, taller, pàrquing de bicicletes, cuina i espai polivalent en planta baixa i terrasses en planta tercera i cinquena); o espais comunitaris per planta (espais d’expansió dels habitatges de cada replà, anomenats carrer-replà, on se situen les rentadores i els estenedors de cada planta, i on es produeix la vida pròpia d’un carrer de poble —situacions com jugar, prendre l’aire, prendre una copa, llegir...—).

En l’àmbit urbanístic, l’edifici se situa en una parcel·la en cantonada al barri de Roquetes, i fa de ròtula entre la ciutat autoconstruïda del barri (carrer estret d’edificacions entremitgeres amb una alçada de planta baixa i dues plantes pis) i la nova ciutat (plaça de nova construcció envoltada per edificis d’habitatges nous i més grans). La solució del projecte adapta la volumetria a aquest entorn i projecta un edifici de més alçada sobre la plaça i menys alçada al carrer. Aquesta diferència d’alçades crea un buit que s’aprofita com a espai comunitari de l’edifici i evita que aparegui una mitgera en el paisatge urbà.

Referent al compromís mediambiental, es tracta d’un bloc amb molt baixa demanda energètica, de mínima petjada ecològica i amb unes instal·lacions eficients. La baixa demanda energètica s’obté a través d’un disseny compacte i estanc, una envolupant ben aïllada i unes obertures orientades correctament per aprofitar els guanys tèrmics a l’hivern i protegir-se’n a l’estiu. Es considera que l’edifici deixa una mínima petjada ecològica per l’ús de la construcció en sec (que fa que l’edifici sigui fàcilment desmuntable i els materials reciclables en el moment que quedi obsolet), i pels materials que fa servir (la seva procedència i l’energia associada al seu transport i posada en obra). L’edifici es construeix amb murs de càrrega de fusta contralaminada, morter de calç (façanes), fibra de guix i llana de roca. Finalment, les instal·lacions que cobreixen la petita demanda energètica que requereix l’edifici són molt eficients i, a més, hi ha producció d’energia renovable dins de l’edifici mateix. La ventilació s’executa a través d’un sistema de doble flux amb recuperador de calor (que ventila els habitatges sense necessitat d’obrir finestres i, per tant, minimitza la pèrdua tèrmica). L’aigua calenta per al consum dels habitatges s’obté a través del sistema d’aerotèrmia (alta eficiència), que també es fa servir per preescalfar o prerefrigerar l’aire del sistema de ventilació per doble flux. A més, la coberta conté panells solars fotovoltaics, que aporten bona part de l’energia que consumirà l’edifici.

Fotografies 1, 2, 3, 4, ©  Sostre Cívic

Copyright © 48h Open House Barcelona | Tots els drets reservats.